Általános Szerződési Feltételek

1. Általános rendelkezések

Szolgáltató: SXL Fitness & Gym

Az SXL Fitness & Gym adatai:

Név: SXL GYM Kft.

Székhely: 2251 Tápiószecső, Rákóczi út 29.

Cégjegyzékszám: 13-09-172870

Adószám: 14234682-2-13

Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Telefonszám: 06 30 459 0861

Kapcsolattartási e-mail cím: lestianna@gmail.com

Panaszügyintézés helye: 2100 Gödöllő, Köztársaság út 85. (hely) vagy lestianna@gmail.com (e-mail)

Telephely: a Szolgáltató által működtetett edző- és fitneszterem.

Fitneszterem: a Telephelynek az az elkülönített része, melyen a Szolgáltató sport és egészségmegőrző eszközöket helyez el a Vendégek sportolási célú használata céljából.

Tornaterem: a Telephelynek az az elkülönített része, melyet a Szolgáltató csoportos órák céljára különít el.

Szolgáltatás: a Szolgáltató által a Telephelyen az ÁSZF szerint nyújtott, Alap és Kiegészítő vagy Opcionális szolgáltatás együttesen vagy ezek bármelyike vagy ezek kombinációja. Nem tartozik a Szolgáltatás fogalom alá, a Telephelyen harmadik személy által végzett, az ÁSZF-ben felsorolt szolgáltatás. 

Független Szolgáltatás: a Vendég részére a Vendéggel kötött szerződése alapján a Telephelyen harmadik személy által nyújtott szolgáltatás. Az ÁSZF hatályba lépésekor ismert Független szolgáltatást az ÁSZF megjelöli, az ÁSZF hatályba lépése után a Szolgáltató Weblapja és a Telephelyen kifüggesztett tájékoztatás az új Független Szolgáltatásokat az ÁSZF módosítása nélkül is feltüntetheti. A Telephelyen a Szolgáltató egyes az ÁSZF-ben felsorolt Szolgáltatásait a Vendég akkor is igénybe veheti, ha a Független Szolgáltatásra tekintettel lép be a Telephelyre.

Fogyasztó: szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Vendég: az a Fogyasztó, aki a Szolgáltatás igénybevételét kezdeményezi a Telephelyen vagy a Telephelyre Független szolgáltatás céljából lép be és ennek során a Szolgáltató egyes Szolgáltatásait jogosult igénybe venni (pl: büfé).

Diák: az a Vendég, aki a Szolgáltatás Vásárlása napján a 22. életévét még nem töltötte be, továbbá a diákigazolványokra vonatkozó, a Vásárlás napján hatályos jogszabály szerint – az ÁSZF hatályba lépésekor a 362./2011. (XII.30) Korm. rendelet – érvényes diákigazolvánnyal rendelkezik.

Felek: a Szolgáltató és a Vendég együttesen.

Termék: a Szolgáltató Alapszolgáltatásaiból létrehozott csomag, amely Vásárlása esetén a Vendég a Szolgáltatást több alkalommal vagy meghatározott ideig és/vagy több fajta Szolgáltatást vehet igénybe. 

Vásárlás: a Szolgáltató és a Vendég szerződése arra, hogy a Vendég a Szolgáltató Szolgáltatását igénybe veszi. A szerződés a Szolgáltatás ellenértékének kifizetésével jön létre.

Szolgáltatás ellenértéke: A Szolgáltató által a Weblapon és a Telephelyen közzétett a Termékekre vonatkozó árlista.  

Vásárlás napja: az a nap, amikor a Szolgáltatást kifizeti a Vendég. A Vásárlás napját a Vendég a nyugtával igazolja. 

All you can move: https://allyoucanmove.hu honlap szerint meghatározott sportbérlet. A sportbérlettel a Vendég abban az esetben veheti igénybe a Szolgáltató Szolgáltatását, ha a Szolgáltató közzéteszi, hogy All you can move elfogadóhely az All you can move-t üzemeltető személlyel kötött szerződése alapján. Amennyiben az All you can move-t üzemeltető személynél a Szolgáltató szolgáltatása elfogadóhelyként kerül feltüntetésre, de a Szolgáltató arra hivatkozik, hogy nem áll fenn szerződése az All you can move-t üzemeltető személlyel, abban az esetben a Vendégnek az All you can move-t üzemeltető személlyel kell a kapcsolatot felvennie.

Határidők számítása: a határidő a Vásárlás napjával kezdődik, amely nap a határidőbe beleszámít. A napokban megállapított határidő a naptári nap elteltével lejár. A határidőbe minden naptári nap beleszámít. A hónapokban megállapított határidő 30 nap, függetlenül a naptári hónapok napjainak a számától. Ha a Szolgáltatás igénybevételére a Vendég a Szolgáltató Telephelyének 24 órát meghaladó zárva tartása miatt 24 órát meghaladóan nem képes, abban az esetben a Termék igénybevételére vonatkozó határidő a Szolgáltató zárva tartásának időtartama alatt nyugszik. Nyugszik a határidő, ha jogszabály vagy a Kormány rendelkezése alapján a Telephely zárva tartásra köteles. Ezt az időtartamot figyelmen kívül kell hagyni a határidő számításakor. A Nyugvás megszűnését követő nappal a határidő folytatódik. 

Kapcsolattartás: a Szolgáltató és a Vendég  a telephelyen tartják egymással a kapcsolatot, mert a szolgáltatás igénybe vételére a telephelyen kerül sor. 

Kommunikáció: 

 • általános kommunikáció: a Szolgáltató a távollevő Vendégek részére a nyilatkozatait a *** honlap útján a telephely facebook oldala útján és a telephelyen működtetett üzenőfalra történő kifüggesztéssel teszi meg. Különösen ide tartoznak a következők: nyitva tartás, zárva tartás, nyitva tartási rend vagy idő bármely megváltozása, órák meghirdetése vagy, órák törlése, működéssel, szolgáltatással  kapcsolatos bármely változás, árak, akciók, nyeremények;  ide tartozik a Vendégek egy csoportját érintő kommunikáció is. A távollevő Vendég a Szolgáltató által a honlapján, a facebookon és a telephely üzenőfalán közzétett telefonszámokon és e-mail címeken kezdeményezhet kommunikációt a Szolgáltatóval. 
 • egyedi kommunikáció: A Szolgáltató a távollevő Vendég kapcsolattartási telefonszámán és e-mail címén kivételes esetben és csak abban az esetben tesz nyilatkozatot, ha sürgős szükség miatt vagy adatkezelési okból ez elkerülhetetlen vagy kizárólag a Vendéget érintő nyilatkozat megtétele szükséges. Nem tartozik ide, ha a vendégek egy csoportját érinti a Kommunikáció.

Panaszkezelés: az ÁSZF Melléklete a Panaszkezelési Szabályzat, amely meghatározza a panaszok kezelésével kapcsolatos eljárásokat és ezek szabályait.

ÁSZF: az Általános Szerződési Feltételek, jelen dokumentum.

ÁSZF közzétételének módja és helye: elektronikus formában a Szolgáltató mindenkori weblapján (www.godollo.sxlfitness.hu) továbbiakban: Weblap) és a Telephelyen jól látható helyen kifüggesztve.

ÁSZF időbeli hatálya: az ÁSZF-t a kihirdetését követően létrejött jogviszonyokra kell alkalmazni és a visszavonásáig hatályos. A Szolgáltatás fajtájára és jellemzőire a Vásárlás időpontjában hatályos ÁSZF az irányadó.

2. A Telephely szolgáltatásai

2.1. A Szolgáltató a Telephelyen a következő alapszolgáltatásokat (továbbiakban: Alapszolgáltatás) nyújtja a Vendégei számára az alábbiak szerint:

 • a Vendég a Fitneszteremben elhelyezett sport és egészségmegőrző eszközök használatára jogosult (továbbiakban: Fitneszterem)
 • a Vendég a Tornaterembe szervezett és Szolgáltató által előre meghatározott időpontokra és időtartamra meghirdetett órákon a részvételre jogosult, ahol a Vendég az edző által az összes résztvevőre egységesen meghatározott gyakorlatokat a saját önkéntes elhatározásából hajtja végre (továbbiakban: Csoportos óra). 

2.2. A Szolgáltató az általa nyújtott Szolgáltatásokra az alábbi Termékeket biztosítja a Vendégeknek. A Termék meghatározott határidőn belül meghatározott számú és fajtájú Szolgáltatás igénybevételére jogosítja a Vendéget, de nem kötelezi őt a Termék Vásárlásával a Termékben meghatározott számú és fajtájú Szolgáltatás igénybevételére. A Vendég maga viseli a Vásárlás következményének kockázatát, maga dönt arról, hogy a Termékben meghatározott szolgáltatást igénybe veszi. A Termékben nyújtott Szolgáltatás igénybevételére nyitva álló határidő elteltével a Termékre a Vendég és a Szolgáltató között megkötött szerződés megszűnik.

2.3. Fitneszterem Termékei

 • Napijegy: a vásárlás napján a Fitneszteremi igénybevételére jogosít napi egy belépéssel.
 • 10 alkalmas bérlet: a Vásárlás napjától számított 45 napig, maximum 10 alkalommal a Fitneszterem igénybevételére jogosít napi egy belépéssel.
 • Havi bérlet: a vásárlás napjától számított 30 napig a fitneszterem igénybevételére jogosít napi egy belépéssel.
 • Havi bérlet napi két belépéssel: a vásárlás napjától számított 30 napig a fitneszterem igénybevételére jogosít napi két belépéssel.
 • Diák Havi korlátlan bérlet: a vásárlás napjától számított 30 napig a fitneszterem igénybevételére jogosít korlátlan belépéssel. 
 • Day-Time bérlet: a vásárlás napjától számított 30 napig a fitneszterem igénybevételére jogosít napi egy belépéssel délelőtt 10 óra és délután 15 óra között.
 • 3 hónapos bérlet: a vásárlás napjától számított három hónapig a fitneszterem igénybevételére jogosít napi egy belépéssel.
 • 6 hónapos bérlet: a vásárlás napjától számított hat hónapig a fitneszterem igénybevételére jogosít napi egy belépéssel.
 • 12 hónapos bérlet: a vásárlás napjától számított tizenkettő hónapig a fitneszterem igénybevételére jogosít napi egy belépéssel.

2.4. Csoportos órák Termékei

 • 1 alkalom (napijegy): a vásárlás napján egy, azaz 1 csoportos órán történő részvételre jogosít napi egy belépéssel.
 • 5 alkalmas bérlet: a vásárlás napjától számított 30 napig maximum 5 alkalommal az adott napon egy csoportos órán történő részvételre jogosít napi egy belépéssel.
 • 10 alkalmas bérlet: a vásárlás napjától számított 45 napig maximum 10 alkalommal az adott napon egy csoportos órán történő részvételre jogosít napi egy belépéssel.

2.5. Kombinált Termékek

 • 1 alkalom (napijegy): a vásárlás napján a fitneszterem igénybevételére és a vásárlás napján egy csoportos órán történő részvételre jogosít napi egy belépéssel.
 • 10 alkalmas bérlet: a vásárlás napjától számított 45 napig maximum 10 alkalommal a fitneszterem igényvételére és/vagy az adott napon egy csoportos órán történő részvételre jogosít napi egy belépéssel.

2.6. A Szolgáltató Kiegészítő Szolgáltatásként opcionális vagy Általános Kiegészítő Szolgáltatásként a következő Szolgáltatásokat nyújtja a Vendégeknek: 

2.6.1. InfraTrainer (Opcionális Kiegészítő Szolgáltatás):

 • 1 alkalom: a vásárlás napján az InfraTrainer használatára jogosít a Vendég által megvásárolt alkalom típusától függően 30 vagy 50 percen keresztül napi egy belépéssel.
 • 5 alkalmas bérlet: a vásárlás napjától számított 45 napig maximum 5 alkalommal az InfraTrainer használatára jogosít a Vendég által megvásárolt bérlet típusától függően 30 vagy 50 percen keresztül napi egy belépéssel. 
 • 10 alkalmas bérlet: a vásárlás napjától számított 90 napig maximum 10 alkalommal az InfraTrainer használatára jogosít a Vendég által megvásárolt bérlet típusától függően 30 vagy 50 percen keresztül napi egy belépéssel. 

2.6.2. Zuhanyzó és öltöző (Általános Kiegészítő Szolgáltatás): 

Az Edző- és Fitneszteremben található zuhanyzók és zárható szekrények a Termékek Vásárlása esetén díjmentesen használhatók.  A szekrény zárását a Vendég mágneskártyája/kulcs biztosítja. A Vendég felel azért, hogy minden nyitás után a szekrényt bezárja, ellenőrizze annak zárt állapotát, és a Szolgáltatás igénybevételének ideje alatt mind végig birtokában tartsa a kulcsot vagy mágneskártyát. A Vendég felel azért, hogy ha a zár nem működik megfelelően vagy fennáll a kockázata, hogy annak működése nem felel meg, akkor haladéktalanul bejelentse. Ebben az esetben másik szekrényt biztosít részére a Szolgáltató. Zárás hiányában a Vendég tárgyai nem hagyhatóak a szekrényben átmenetileg sem.

2.6.3. Szolárium (Opcionális Kiegészítő Szolgáltatás): 

A Szolárium díj ellenében nyitvatartási időben vehető igénybe.

2.6.4. Szauna (Általános Kiegészítő Szolgáltatás)

A Szauna a fitnesztermi napijegy vagy bérlet vásárlása esetén díjmentesen        használható a Fitneszterem szolgáltatásának igénybevételével egyidejűleg.

2.6.5. Gőzkabin (Általános Kiegészítő Szolgáltatás)

A Gőzkabin a fitnesztermi napijegy vagy bérlet vásárlása esetén díjmentesen használható a Fitneszterem Szolgáltatásának igénybevételével egyidejűleg. 

2.6.6. Ajándékutalvány (Opcionális Kiegészítő Szolgáltatás)

A Szolgáltatónál különböző címletekben megvásárolható, névre szóló előre meghatározott pénzösszeggel feltöltött plasztik kártya, melynek jogosultja a Vásárlás napjától számított, a Plasztik kártyán megjelölt időszakon belül, az Ajándékutalványban meghatározott értékig jogosult a Szolgáltató Szolgáltatásainak vételárát kiegyenlíteni. Az Ajándékutalvány jogosultja az a személy, akinek a nevére szól az Ajándékutalvány, a plasztik kártya tartalmazza a jogosult nevét. Az Ajándékutalvány másra nem ruházható át és más használatába nem adható. Az Ajándékutalvány jogosultja felel azért, hogy a jelen ÁSZF szabályait megismerje.

2.6.7.Büfé (Általános Kiegészítő Szolgáltatás)

A Telephely bármely Szolgáltatását igénybe vevő személy számára igénybe vehető szolgáltatás.

2.6.8. Akciós Szolgáltatások

A Szolgáltató az általa nyújtott Szolgáltatások kedvezményeiről, akcióiról, azok feltételeiről és időtartamáról az általa üzemeltetett Weblapon, az általa üzemeltetett közösségi média tartalmakban vagy az általa közzétett reklámokban elektronikusan, a Fitneszteremben az üzenőfalon papír alapon tájékoztatja részletesen a Vendégeit. Abban az esetben, amennyiben a Szolgáltató által a Szolgáltatások kedvezményeiről, akcióiról, azok feltételeiről és időtartamáról a Weblapon, vagy a Szolgáltató által felügyelt közösségi média felületeken közzétett tájékoztatók tartalma egymásnak ellentmondó, úgy a Szolgálató Weblapon közzétett tájékoztatója az irányadó. A Weblap tájékoztatóját a Szolgáltató rögzíti, annak szövegét az Akció időtartamának lejárát követő 1 évig megőrzi. A kedvezményre vagy akcióra jogosító feltételeknek a kedvezmény vagy akció igénybevételére közzétett időtartama alatt jogosult a Vendég. A Szolgáltató jogosult a kedvezményre vagy akcióra jogosító feltételek fennállást ellenőrizni, vagy azok fennállásának igazolását kérni a Vendégtől. Az Akciós szolgáltatásra egyebekben a Szolgáltatásokra vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni. 

3. A Szolgáltatás és Termékek ellenértéke, fizetési kötelezettség

3.1. A Szolgáltató a Szolgáltatásért fizetendő ellenértéket Weblapon és a Telephelyen egyaránt közzéteszi. Ha a közzétett ellenértékek között eltérés van, akkor a Vendég számára kedvezőbbet kell a Szolgáltatásért felszámítani.

3.2. A Termékek ellenértékét a Szolgáltatások ellenértékének alapul vételével kell megállapítani, de a Termék nem lehet magasabb árú, mintha Termékben meghatározott számú Szolgáltatások szorzata.

3.3. A Szolgáltatás és a Termék ellenértékét a Szolgáltatás igénybevétele előtt kell megfizetni. A Szolgáltatás igénybevételét a Szolgáltató köteles megtagadni, ha a Szolgáltatás ellenértékét a Vendég nem fizeti meg.

3.4. Ha a Szolgáltató megszünteti a tevékenységét, abban az esetben ezt közzéteszi Weblapján és a Telephelyen, valamint erről legalább 30 nappal korábban -kivéve, ha a bezárásra ennél rövidebb határidő alatt kerül sor – értesíti azokat a Vendégeket, akik az e-mail címüket megadják részére. A Telephely bezárásától számított 45 napon belül a Szolgáltató elszámol a Vendéggel és a Vásárlás alapján arányosan visszatéríti a Vásárolt Termék ellenértékét a Vendégnek. A Vendég köteles megküldeni a Szolgáltató e-mail címére, hogy mely teljesítési helyre kéri átutalással az elszámolás alapján őt megillető összeget. Amennyiben a Vendég nem rendelkezik bankszámlával, abban az esetben a Szolgáltató Székhelyén veheti át készpénzben az összeget vagy a Szolgáltató a költségek levonásával biztosítja a kifizetést postai úton. A Vendég kérésére a Szolgáltató elszámolást küld a Vendégnek e-mailen.

3.5. Ha Vendég a Termék ellenértékét megfizette, de annak igénybevételére vonatkozó határidő úgy telik el, hogy a Termék összes Szolgáltatását a Vendég nem veszi igénybe, ezért a kockázat a Vendéget terheli, a szerződés határozott idejének lejárata után a Termék ellenértékével a Szolgáltató nem számol el az ÁSZF-ben meghatározott eseteket kivéve, mert a Szolgáltató a Szolgáltatásával a Termékben meghatározott határidőben rendelkezésre állt.

4. All you can move

4.1. teljes naptári évre vagy év közben kötött szerződés alapján naptári év végéig teszi lehetővé az All you can move sportbérletet birtokló vendég részére a Szolgáltatás igénybevételét.

4.2. A Vendég köteles a Szolgáltató részére igazolni az All you can move-t üzemeltető személy által kiállított igazolással (továbbiakban: AYCM kártya) a Szolgáltatás igénybevételére fennálló jogosultságát továbbá személyazonosságát, továbbá az All you can move-t üzemeltető személy részére az általa rendelkezésre bocsátott jelenléti ív aláírásával igazolnia kell a Szolgáltató telephelyén, hogy a Szolgáltatást igénybe vette.

4.3. All you can move-t üzemeltető személy és a Szolgáltató között jön létre szerződés a Szolgáltatás igénybevételére, melynek jogosultja a Vendég, ezért a Vendég köteles betartani az ÁSZF-t és a Házi rendet. Az adatkezelési tájékoztatót a Vendég köteles elfogadni. A Szolgáltató működési szabályainak megtagadása esetén a Szolgáltató megtagadja a Szolgáltatás nyújtását, mert a Telephelyen a Szolgáltatás megszervezésére az összes Vendég biztonságára tekintettel kerül sor.

4.4. A Vendég AYCM Kártyával a Kártya szerintit feltételek betartásával az ott megjelölt Szolgáltatásokra jogosult. Szolgáltató által nyújtott, de a AYCM Kártya hatályán kívüli Szolgáltatásra a Vásárlással a Vendég és a Szolgáltató közötti szerződés alapján válik jogosulttá.

5. A Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek

5.1. A Szolgáltatás első igénybevétele előtt a Vendég köteles regisztrálni a Telephely biztonságos működése érdekében, ennek során azonosítania kell magát, kapcsolattartási adatokat kell megadnia, és el kell fogadnia a Telephely házirendjét valamint a Szolgáltató adatkezelési szabályzatát. A Szolgáltató a többi Vendég biztonsága érdekében köteles megtagadni a Szolgáltatás nyújtását abban az esetben, ha a Vendég megtagadja a regisztrációt, a Házirendet és az adatkezelési szabályokat nem fogadja el.  A Szolgáltató jogosult a Vendég személyi adatai valóságának és helyességének ellenőrzése céljából a személy azonosító okmány ellenőrzésére, feltéve, hogy kétsége merül fel az adatszolgáltatás helyességére. Az ellenőrzés megtagadása esetén a Szolgáltató megtagadhatja a Szolgáltatás nyújtását.

5.2. A Szolgáltatásokat az a személy veheti igénybe, aki a Vásárlás napján a 14. életévét betöltötte. A 14. év alatti kiskorú Vendég a Fitneszterem szolgáltatásait kizárólag Személyi edző igénybevétele esetén, a törvényes képviselő/szülő beleegyezésével veheti igénybe.  

5.3. A Szolgáltatások a Vásárlást követően vehetőek igénybe. A Szolgáltató nyilvántartást vezet a Vendég által Vásárolt termékről a Vásárlás időpontjáról, a Termék érvényességéről. A Szolgáltatások a Szolgáltató által a Vendég rendelkezésére bocsátott mágneskártyával vagy a Vendég személyes bejelentkezése alapján látogathatóak.  Ez utóbbi esetben a Szolgáltató a nyilvántartásában ellenőrzi a Vendéget és a termék érvényességét. A mágneskártya a Vendéget azonosítja és igazolja azt, hogy a Vendég a Szolgáltatás ellenértékét megfizette. A mágneskártya és a megvásárolt Szolgáltatás másra nem ruházható át.

5.4. A Vendég kizárólag saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe az Szolgáltatást. A Szolgáltatások kizárólag sportolásra alkalmas pszichés, fizikai és egészségügyi állapotban vehetők igénybe. A Szolgáltatások alkoholos vagy más szer (különösen: kábítószer, bódult állapottal járó gyógyszerek) befolyásoltsága alatt nem vehetőek igénybe. A Vendég felelőssége, hogy a Szolgáltatás igénybevétele előtt a kezelőorvosát állapotának és kockázatainak felmérésére, igénybe veszi. A Szolgáltató nem jogosult ellenőrizni a Szolgáltatás igénybevételéhez az orvosi igazolást vagy a kezelő orvos javaslatát. 

5.5. A Szolgáltatások biztonságos nyújtásához a Szolgáltató meghatározta a Telephelyen a Szolgáltatást igénybe vevők maximális létszámát. A Szolgáltató köteles a Szolgáltatás megtagadására, ha az általa előre meghatározott maximális létszámot eléri a Telephelyen a Vendégek száma. Ebben az esetben a Vendég akkor veheti igénybe a Szolgáltatást, ha a Telephelyen tartózkodó Vendégek száma a maximális létszám alá csökken. A Vendég jogosult értesítést kérni sms-ben arról, hogy a Vendégek száma a maximális létszám alá csökkent vagy a Telephely erre elkülönített várakozó részében megvárhatja a belépés első lehetséges időpontját. A maximális létszám az öltöző szekrények számával egyezik meg.

5.6. A Vendég a Szolgáltatás igénybevételekor köteles zárható szekrényt igénybe venni, a zárakat használni, pénz és érték megőrzésére a pénz és értékmegőrző szekrényt használni. A Vendég felel azért, ha a szokásost meghaladó pénz, érték vagy értékmegőrzőben el nem helyezhető érték van a birtokában a Szolgáltatás igénybevételekor. Szokásost meghaladó minden érték, amely meghaladja a 50.000, -Ft-ot. A Vendég köteles úgy megtervezni a Szolgáltatás igénybevételét, hogy az értékeinek biztonságban tartását biztosítsa. A Vendég   felel azért, hogy az öltöző szekrény kulcsát/mágneskártyát magánál tartsa a Szolgáltatás igénybevételekor, az ne kerüljön ki a birtokából. A Szolgáltató sem a mágneskártyák, sem a kulcsok őrzését nem vállalja. Vendég köteles a kulcsot a távozásakor a Szolgáltatónak visszaadni.

5.7. A Vendég köteles megtéríteni a kulcs és/vagy a mágneskártya újra előállításának költségét, ha a kulcsot nem tudja a Szolgáltatónak visszaadni, a mágneskártyát nem tudja a be és kilépéshez használni, mert nem áll rendelkezésre. A hibás mágneskártyát a Szolgáltató térítésmentesen cseréli. A kulcs elvesztése esetében a zárcserét is meg kell téríteni, mert zárcsere nélkül fennáll az öltözőszekrény jogosultalan felnyitásának kockázata. Az ÁSZF hatályba lépésekor a költségtérítés mértéke a cserét biztosító lakatos szolgáltató szolgáltatás nyújtásától függ, azt a Szolgáltató közli, mely időről időre módosulhat.

5.8. A megvásárolt Termékek névre szólóak és érvényességi idejük a Vásárlás napján kezdődik. A megvásárolt Termékek nem hosszabbíthatóak meg, új Vásárlással új Termékre jön létre új szerződés. 

5.9. A Szolgáltató jogosult a Vendég belépésekor vagy kilépésekor ellenőrizni, hogy a belépő vagy kilépő személy a jogosult felhasználója a Terméknek, feltéve, ha megalapozott kétség merül fel a személyazonosságot illetően. Abban az esetben, amennyiben a belépő vagy kilépő személy nem a jogosult felhasználója a Terméknek, a Szolgáltató jogosult a használat időtartamára az arra meghatározott Termék Vásárlását megfizettetni. 

5.10. Szünetel (a továbbiakban: Szünetelés) az érvényesség idő tartama a Vendég betegségének időtartama alatt, feltéve, ha a Vendég a betegség tényét, időtartamát, kezdetét és végét orvosi igazolás bemutatásával tanúsítja. A szünetelés tartama a betegség időtartama, de legfeljebb 15 nap. A Szünetelés abban az esetben állapítható meg, ha a Vendég, az orvosi igazolása szerinti munkaképessé válását követő első látogatásakor igazolja a Szünetelés feltételeinek fennállását.

5.11. A Csoportos órákon egyszerre a Weblapon az adott Csoportos óra mellett megjelölt számú Vendég (továbbiakban: maximális létszám) vehet részt. Tekintettel arra, hogy a Csoportos órán részt vevő személyek száma korlátozott, a Szolgáltató a Weblapján erre szolgáló menüpont alatt elektronikus helyfoglalási felületet (továbbiakban: Helyfoglaló) működtet arra, hogy a Csoportos órára előzetesen bejelentkezzenek. A Helyfoglaló igénybevétele ajánlott, de nem kötelező. Az a Vendég, aki nem foglal helyet a Helyfoglalón, azt a kockázatot vállalja, hogy a Csoportos órán nem tud részt venni, ha a maximális létszám betelt a Vásárlásig vagy belépésig.  

5.12. A Csoportos órára a Helyfoglaló a Csoportos óra kezdő időpontját megelőző 1 héttel korábban nyílik meg, kivéve, ha az óra 1 héten belül kerül meghirdetésre, ebben az esetben a meghirdetés időpontjától nyílik meg a Helyfoglaló. Ha a Helyfoglaló visszautasítja a foglalási kísérletet, azt úgy kell értelmezni, hogy a Csoportos óra betelt, kivéve, ha a Weblapon megjelenik, hogy technikai hiba áll fenn. Várólista nincsen a Csoportos órára. A Helyfoglalás felszabadul, ha a Vendég törli magát a Helyfoglalásról. A Helyfoglalás törlését a Szolgáltató e-mail címére írt levélben kell kezdeményezni legkésőbb a Csoportos óra kezdete előtt 24 órával korábban. 

5.13. Ha a Vendég nem jelenik meg a Csoportos órán, azonban Helyfoglalással élt és nem vagy az előírt határidőn belül kérte a törlését, akkor a Szolgáltató a Szolgáltatás díját levonja a Termékből vagy ellenértékét a következő belépés alkalmával felszámítja. A Csoportos Órán legkésőbb az óra kezdete előtt 5 perccel korábban kell megjelenni, ezt követően a Vendég késésben van. Késés esetén a Vendég helyén más Vendég jogosult a Csoportos órára belépni.

5.14. A Szolgáltató jogosult a Csoportos órát legkésőbb a Csoportos óra kezdetét megelőző 24 órával korábbi időpontban törölni (továbbiakban: Törlés). A Csoportos óra Törlése esetén a Szolgáltató a Vendéget a Weblapján továbbá az általa üzemeltetett közösségi média tartalmakban és a Telephelyen közzétett tájékoztatóban tájékoztatja. 

5.15. A Szolgáltató a Vendég mágneskártyája vagy a Vendég részére átadott műanyag biléta alapján monitorozza a Vendég Fitneszteremben történő tartózkodásának időtartamát abból a célból, hogy a termékre kötött szerződést a vendég betartsa. Abban az esetben, amennyiben a Vendég Csoportos órára a Csoportos óra kezdő időpontja előtt, több mint fél órával korábban lép a Fitneszterem területére, vagy a Csoportos óra végét követő legkésőbb fél órán belül a Fitneszterem területét nem hagyja el, a Vendég köteles a többletszolgáltatás igénybevételéért 1 alkalmas fitnesztermi Napijegyet Vásárolni.

6. Felelősség, balesetek, károk

6.1. A Szolgáltató vállalja, hogy a Fitneszteremben kizárólag a Szolgáltatás igénybevételére alkalmas eszközöket üzemeltet, az eszközöket szakszerűen szerelteti össze és helyezi el, azokat folyamatosan, az eszköz gyártójának előírásai betartásával karbantartja (továbbiakban: Megfelelő Felszerelés).

6.2. A Megfelelő Felszerelést használó Vendég a Fitneszteremben található eszközöket és az Fitneszterem Szolgáltatásait saját felelősségére és saját kockázatára veszi igénybe. A Vendég köteles az Fitneszterem területén található eszközöket a rendeltetésüknek megfelelően, az eszközökön feltüntetett használati útmutató szerint használni és a Szolgáltatásokat kizárólag a rendeltetésüknek megfelelően igénybe venni.  A Vendég felel azért a kockázatért és kárért – ideértve az életében, testi épségében, egészségében bekövetkezett minden kárt -, amelyet amiatt szenved el, hogy az Alap Szolgáltatást, illetve a Szolárium és/vagy az Infra Trainert igénybe vette. 

6.3. A Vendég köteles a Szolgáltatás igénybevételekor ügyelni mások testi épségére és egészségére, különösen a közlekedési útvonalak betartására, a gépek, berendezések mellett a kellő távolság megtartására. 

6.4. A Vendég lázas, fertőző megbetegedés esetén nem veheti igénybe a Szolgáltatást. 

6.5. A Vendég felel az általa a Telephelyen vagy a Szolgáltatással kapcsolatban a Szolgáltatónak és harmadik személyeknek okozott károkért. A Szolgáltatóval szemben első sorban a szerződésszegésért fennálló felelősség szabályait kell alkalmazni, harmadik személyekkel szemben a szerződésen kívül okozott kárfelelősség szabályai az irányadóak.

6.6. A Vendég haladéktalanul köteles bejelenteni, ha kárt okozott vagy ennek veszélye áll fenn! 

6.7. Ha a kár életet, testi épséget érint, abban az esetben haladéktalanul orvost vagy mentőt kell hívni!

6.8. A Szolgáltató az Edző- és Fitneszteremben elhelyezett eszközökre biztosítással rendelkezik, ezért a biztosító fizetése esetén a Vendég az önerőnek megfelelő kártérítésre köteles.

6.9. Dologi kár esetén a Vendég köteles azt azonnal bejelenteni a Szolgáltatónál.  A Szolgáltató és a Vendég a kárról és körülményeiről jegyzőkönyvet vesznek fel, melynek melléklete a kárról készült fotó vagy fotók.  A károkozó Vendéget a Szolgáltató nyilatkoztatja a felelősség elismeréséről vagy megtagadásáról és az önerő megfizetéséről. A Vendég az Önerőt meghaladó teljes kártérítési felelősséggel tartozik a Szolgáltatóval szemben minden olyan esetben, ha a Szolgáltató részére a kár a bekövetkeztétől számított elvárható időn belül – legfeljebb a káreseménytől számított 90 nappal – nem fizet vagy megtagadja a fizetési kötelezettséget a biztosító és a megtagadásért nem a Szolgáltató a felelős.

6.10. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel az Fitneszterem területén sportoktatói- vagy sportedzői tevékenységet végző személyek magatartásáért, mert a Független szolgáltatásra a Vendég annak nyújtójával állapodik meg. 

6.11. Az Telephely területén kizárólag a Szolgáltató írásbeli engedélyével végezhető bármely kereskedelmi tevékenység, készíthető hang- és képfelvétel reklám és marketing anyag. Kizárólag a Szolgáltató beleegyezésével, és engedélyének megfelelő helyen, méretben és időtartamban helyezhető el bármely tájékoztatás, felhívás, reklám.

7. Képviselet

7.1. A Szolgáltató Telehelyen dolgozó alkalmazottai a Szolgáltató képviselőjének minősülnek a következő esetekben: az ÁSZF alapján a szerződések megkötése, módosítása, teljesítése, kárfelvétel. A képviseleti jog nem terjed ki az egyezségkötésre, joglemondásra, kötelezettség elismerésére, melyekre az Üzletvezető jogosult 20 000,-Ft értékhatárig (szokásos ügyletek maximális értékhatára).  Ezt meghaladóan az Ügyvezető jogosult nyilatkozattételre. Az Üzletvezetőhöz és az Ügyvezetőhöz a Vendég a postai címen vagy e-mailben tesz nyilatkozatot. 

8. Független Szolgáltatások

8.1. Független szolgáltatások: Masszázs, Kozmetika, Személyi edző, Csoportos óra. 

8.2. E szolgáltatások nyújtói a szolgáltatásuk nyújtására a Telephelyen az elkülönített rész bérlete jogcímén jogosultak. A Telephelyen tartózkodó Személyi edző a Telephelyen a Fitneszterem használatára jogosult Vendég számára a Vendéggel kötött szerződése alapján edzést tarthat. Az edzés során a Szolgáltató és a Vendég közötti szerződés alapján a Vendég a Fitneszterem eszközeinek használatára jogosult.

8.3. A Független szolgáltatásokra nem terjed ki az ÁSZF. A Vendég a Telephelyen a Független szolgáltatóval közvetlenül állapodik meg a szolgáltatást nyújtó személlyel. A Független szolgáltató felel azért, hogy a Független szolgáltatás nyújtásához szükséges szakképzettség, engedély, bejelentés alapján szakszerűen és a Vendéggel kötött szerződése szerint végezze a tevékenységét, teljesítse a szerződést, továbbá felel azért, hogy az általa nyújtott szolgáltatás során a hatályos jogszabályokat és szakmájának előírásait betartsa. A Szolgáltató a Telephely igénybevételére a Független szolgáltatás nyújtójával megkötésre kerülő bérleti szerződés megkötésekor kizárólag a személyi edző képzettségét igazoló oklevelet ellenőrzi. 

8.4. A Telephelyen nyújtott Független szolgáltatására tekintettel a Telephely a Független szolgáltatás kezdete előtt és annak befejezését követő fél óra időtartamig használható, és kizárólag Vásárlás esetén terjed ki a Szolgáltatások közül a Vásárláshoz kötött Szolgáltatások igénybevételére.  A személyi edző szolgáltatása kizárólag a fitneszterem igénybevételére kötött Vásárlás esetén vehető igénybe, amennyiben az testedzéssel jár együtt.