+36 70 881 3399 info@g1fitness.hu

Panaszkezelési szabályzat

1. Általános rendelkezések

Szolgáltató: Six Flex Invest Kft

A Six Flex Invest Kft adatai:

Név: Six Flex Invest Kft

Székhely: 2251 Tápiószecső, Rákóczi út 29.

Panaszügyintézés helye: 1148 Budapest, Fogarasi út 47-51/b. (hely) vagy lestianna@gmail.com (e-mail) 

Cégjegyzékszám: 13-09-174803

Adószám: 24647205-2-13

Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Budapest Kösrnyéki Törvényszék Cégbírósága

Telefonszám: +36 30 4590861

Honlap:  fogarasi.sxlfitness.hu

Panasz: A panasz a Szolgáltató tevékenységével, szolgáltatásával vagy mulasztásával szemben felmerülő minden olyan kifogás, melynek rendezésére a panaszos egyértelműen és kifejezetten a Szolgáltató eljárását kéri. Nem minősül panasznak, ha a Vendég a Szolgáltatótól általános tájékoztatást, véleményt, vagy állásfoglalást igényel. 

Panaszos: Az a fogyasztó, aki a Szolgáltató tevékenységével, szolgáltatásával vagy mulasztásával szemben felmerülő Panaszt a Szolgáltatóhoz benyújtja.

2. A Panasz bejelentésének módja:

– szóbeli panasz: – személyesen a Szolgáltató panaszügyintézési helyén, nyitvatartási időben 

– telefonon a +36 30 4590861 telefonszámon, nyitvatartási időben 

– írásbeli panasz: – postai úton 2251 Tápiószecső, Rákóczi út 29.(a Szolgáltató részére címezve) 

– elektronikus levélben lestianna@gmail.com

– a Vásárlók könyvébe tett írásbeli panasszal nyitvatartási időben 

3. A panaszkezelés folyamata: 

  • Szóbeli panasz: A szóbeli panaszokat – ideértve a személyesen vagy telefonon tett panaszokat – a Szolgáltató lehetőség szerint azonnal megvizsgálja és amennyiben az lehetséges azokat azonnal orvosolja. Abban az esetben, amennyiben a Panaszos a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali megvizsgálása nem lehetséges, vagy valamelyik fél ragaszkodik hozzá, akkor a szóbeli panaszról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvet a Szolgáltató személyesen közölt szóbeli panasz esetén lehetőség szerint a Panaszos egyetértése, illetve mindkét fél aláírása mellett véglegesíti és egy példányát a Panaszosnak átadja. A panasz megválaszolása ebben az esetben a jegyzőkönyv felvételétől számított – a jogszabályban előírt – 30 naptári napon belül érdemben megtörténik. A jegyzőkönyv felvételekor a Szolgáltató legalább az alábbi adatokat rögzíti: ∙ a Panaszos neve, lakcíme, ∙ a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, ∙ a Panaszos panaszának részletes leírása, a Panaszos által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, ∙ a Szolgáltató nyilatkozata a Panaszos panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, ∙ a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Panaszos aláírása, ∙ a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, ∙ telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma. 
  • Írásbeli panasz: – Az írásbeli panaszokat – ideértve a postai úton vagy elektronikus levélben vagy a Vásárlók könyvébe tett panaszokat – a Szolgáltató a jogszabályban előírt 30 napon belül írásban megválaszolja, melyről a Panaszost postai úton értesíti. 

A panasz kivizsgálása: A panasz kivizsgálása térítésmentes. A panasz kivizsgálása az összes ide vonatkozó körülmény figyelembevételével történik. A panasz ügyintézésének nyelve magyar. 

A panaszkezeléssel kapcsolatos döntés közlése: A Szolgáltató a panaszügyben hozott érdemi döntését pontos, közérthető és egyértelmű indoklással ellátva és azt írásba foglalva a 30 napos törvényi válaszadási határidőn belül továbbítja a Panaszos részére. 

A panaszkezelés folyamán a Panaszostól kérhető adatok: – neve – lakcíme, székhelye, levelezési címe – telefonszáma – értesítés módja – panasszal érintett termék vagy szolgáltatás adatai – panasz leírása, oka – panaszos igénye – a panasz kivizsgálásához szükséges dokumentumok másolata – a panasz kivizsgálásához szükséges termék – meghatalmazott ügyfél esetén érvényes meghatalmazás – minden egyéb adat vagy körülmény ismertetése, amely a panasz kivizsgálásához szükséges lehet. Az ügyfél fent felsorolt személyes adataira a beazonosíthatóság és a hatékony ügykezelés miatt van szükség, melyeket az adatvédelmi előírásoknak megfelelően tárolunk. 

A Szolgáltató a Panaszról felvett jegyzőkönyvet és a Panaszra adott válasz másolati példányát három évig megőrzi és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre, rendelkezésre bocsátja. 

Panaszkezeléssel kapcsolatos ügyintézési felelősségi körök: A Szolgáltató panaszkezelési rendszeréből és folyamataiból adódóan az alábbi személyek jogosultak a panaszkezeléssel érdemben foglalkozni: – Üzletvezető 20 000,- Ft értékhatárig, – ezt meghaladóan az Ügyvezető.

A Panaszos további jogérvényesítési lehetőségei 

Amennyiben a Szolgáltató a Panaszos panaszát elutasította, a területileg illetékes Békéltető Testületek ingyenes eljárását igényelheti. Az eljárás megindítására a fogyasztónak minősülő ügyfélnek, vagy a fogyasztónak a lakóhelye szerint illetékes megyei kereskedelmi kamara mellett működő Békéltető Testület elérhetőségein kell eljárást kezdeményeznie. A Békéltető Testületek elérhetőségei az alábbi linken érhetők el: https://bekeltetes.hu/udvozlo. Az ehhez hasonló ügyekben a fogyasztónak lehetősége van bírósághoz fordulni, például amennyiben a békéltetés nem hozott számára megfelelő eredményt. 

Amennyiben a Szolgáltató a panaszkezelés során megsértette a fogyasztó számára biztosított jogszabályokat (így többek között nem adott időben, vagy érdemben választ az írásban vagy szóban közölt panaszra, megtévesztette a fogyasztót, esetleg más, a fogyasztóvédelemmel összefüggő jogszabálysértést követett el), a fogyasztó a lakóhely szerint illetékes megyei és fővárosi Kormányhivatalhoz fordulhat.